27 nov. 2006

Waar heb ik het over? - oktober 2006

Waar ik het over had in de vergadering ROB van oktober?

Ter informatie: Meerjarenprogramma Openbare Ruimte (MOR)

Het MOR geeft de uitgangspunten, kosten voor groot onderhoud en vervanging voor de komende 10 jaar op buurt- en straatniveau in de openbare ruimte weer,
Er is de afspraak om een gemiddeld kwaliteitsniveau met een rapportcijfer 6 na te streven en het hiervoor benodigde bedrag van 36 miljoen euro voor de komende tien jaar te reserveren;

1. Verordening op de heffing en de invordering van de Afvalstoffenheffing 2007
Als dekking van de kosten die het stadsdeel maakt voor de inzameling van huishoudelijk afval (zeer grofweg gezegd) wordt op basis van de Verordening afvalstoffenheffing een belasting geheven. Jaarlijks wordt vastgesteld in hoeverre de tarieven dienen te worden aangepast. Het voorstel was om het tarief van de afvalstoffenheffing vast te stellen op € 279,12 (€ 23,26 per maand); en het het tarief voor eenpersoonshuishoudens op € 209,28 (€ 17,44 per maand).

Belangrijkste punt: Hoewel er uitstekende resultaten zijn behaald bij de besparingen in deze sector, de afvalstoffen niet "vervuild" zijn door oneigenlijke berekeningen en het stadsdeel ruim onder het gemeentelijk gemiddelde zit, moet de politieke discussie vooral gaan over de maximale doorrekening van handhaving- en straatreinigingskosten. (Hoewel de kosten van straatreininging niet zijn gestegen.) Wethouder Dennis Straat (VVD) meldt dat het totaalbedrag van 269.000 euro aan maximale doorrekening van straatreiniging en handhaving nu uit de algemene middelen wordt betaald. Door het door te rekenen aan de afvalstoffenheffing en dus de bewoners, wordt op een andere manier geld gegenereerd waardoor het geld vrijkomt in de algemene middelen, en waarmee het gat van 3 miljoen euro voor een klein gedeelte is te dekken. Straatreiniging is kortom niet duurder geworden, maar wordt wel op een andere wijze bekostigd.
Besluit: GroenLinks voor
2 Oproep GroenLinks aan wethouder Straat (VVD) om deel te nemen aan de Stedelijke Autovrije zondag 2007
Besluit: Ja, wordt opgenomen in de begroting
Andere belangrijke punten: o.a. fietsen in het Flevopark en in raad voortzetting cameratoezicht

Geen opmerkingen: