19 feb. 2008

GroenLinks Zeeburg uiterst kritisch over flexibel cameratoezicht


Gisteren een interessante commissie Fysiek: overlast Panama, cameratoezicht in Zeeburg, parkeren op IJburg, boomverlichting in de Javastraat en de juridische procesdures rondom de bouw van fountainhead.

Cameratoezicht
Voor GroenLinks is cameratoezicht een moeilijk onderwerp, aangezien het een discussie raakt tussen veiligheid en burgerrechten. De fractie is daarom erg kritisch t.o.v. inzet van cameratoezicht uit het oogpunt van privacy van de burger, en de effectiviteit en doelmatigheid van het instrument. Daarom drong ik in de commissie aan dat niet zomaar overgegaan wordt op een uitbreiding van het totale aantal van de camera’s. En dat de onderbouwing van de noodzaak onvoldoende is.

Uit een tussenevaluatie (op te vragen bij O+S) blijkt ten eerste dat, hoewel de criminaliteit in Zeeburg daalt, de daling in de aangiften niet kunnen worden toegewezen aan cameratoezicht. Ten tweede lijkt de verplaatsing van criminaliteit naar andere straten mee te vallen, waarbij terecht de vaag wordt gesteld of dit niet het effect is van een verhoogde mate van straatsurveillance en politietoezicht. Ten derde gaat er slechts selectieve preventieve werking van camera’s uit (alleen winkeldiefstal en zakkenrollerij daalt)

In het voorstel over flexibele camerainzet wordt een theoretische discussie over gevoerd, een concrete aanleiding en motivatie tot inzet ontbreekt. Een beroep op algemene veiligheidgevoel is wat betreft GroenLinks onvoldoende onderbouwing. Voor en tegens zijn slecht tegen elkaar afgewogen, en criteria zijn zacht en leiden wellicht zelfs tot continue inzet van flexibele camera’s.

Is de extra inzet van flexibele camera’s daarom nodig? Dat is voor GroenLinks nog niet aangetoond. Het is een nieuwe aanpak waaraan nog vele wettelijke dilemma’s kleven, en grijpt burgers diep in de privacy van inwoners van de stad. Een overheid die onbeperkt de gangen van haar burgers kan nagaan, zonder dat sprake is van gerichte verdenking, zorgt op lange termijn niet voor meer veiligheid, maar juist voor minder. Voor ons is de samenhangende veiligheidsaanpak veel zinniger, van preventie tot handhaven tot nazorg, men kan beter het gelde stoppen in die keten en in mensen dan in camera's Flexibel of niet.


De SP is altijd tegen, voor de VVD kunnen er niet genoeg camera's zijn. De VVD fractie noemde de andere partijen "dol", "zot" en eigenlijk heeft GroenLinks het al helemaal niet begrepen. D66 wist het nog niet wat ze er eigenlijk van vonden, en de PVDA vindt uitbreiding van camera's principeel onjuist. Maar ze wachten de pilot flexibele camera's af.

Op mijn vraag of flexibele camera's uiteindelijk de vaste camera's kunnen vervangen, was iedereen wijfelend. Eerst maar de resultaten van de evaluatie afwachten zei men.

De PVDA wilde trouwens ook geen camera's buiten de Indische Buurt....maar brachten daar geen overtuigende argumenten mee, behalve dat het veiligheidsniveau in de Indische Buurt onder het stedelijk gemiddelde ligt. Dat het veiligheidsniveau in de architectenbuurt ook lager is, wilde ze niet meenemen. Ze gaan wel een amendement indienen hierover.

Geen enkele partij, behalve de SP die altijd tegen is, ging in op mijn vraag wat nu harde criteria zijn, democratische waarborgen, nut en noodzaak van de flexibele camera's. Het Dagelijks Bestuur refereerde aan redelijk bestuur, de wet Privacy en dat het allemaal wel erg nodig is. Beste lezer u kunt zelf bepalen of het voorstel democratisch genoeg is, en of flexibel cameratoezicht in onze rechtsstaat past....zelfs in ons klein stadsdeel

Panama
Namens GroenLinks vroeg ik het Dagelijks Bestuur actief de regisseursrol te spelen rondom de discussie over de overlast rondom Panama, zolang de rondom het bestemmingsplan de loopt. En aan de bewoners en Panama te vragen aan welke vorm van (permanent) overleg zij behoefte hebben. Zodra dat overleg goed loopt, bewoners en de onderneming Panama elkaar en het stadsdeel goed weet te vinden, hoeft dan uiteindelijk het stadsdeel geen actieve rol meer te spelen. De bewoners die kwamen inspreken, als Panama zelf klonken constructief, actief en bereidwillend om over oplossingen na te denken om de overlast tot een minimum te beperken.

Boomverlichting in de bomen van de Javastraat
De wethouder lichtte ons in over het besluit om geld te besteden bij de inrichting van de Javastraat voor de mogelijkheid van boomverlichting (een wens van de ondernemers). Op mijn vraag of hier naar milieuaspecten is gekeken (duister, nacht, schade aan de bomen etc) antwoordde hij bevestigend. De verlichting zal waarschijnlijk alleen in de winter worden opgehangen.

Geen opmerkingen: