14 feb. 2008

Bomen in Zeeburg


Vorig jaar stelde ik een schriftelijke vraag aan de wethouder over de bomen. Met de bedoeling om daarna namens GroenLinks een bomennotitie/intiatiefvoorstel te maken. Daarop is antwoord gekomen. Er staan in totaal 5660 bomen in Zeeburg (zonder IJburg), onderverdeeld in wijken vind je hier

Hoeveel bomen staan er in de openbare ruimte van stadsdeel Zeeburg?
In de openbare ruimte van Zeeburg staan in totaal 5660 stuks bomen, dit is exclusief IJburg.

Is het mogelijk dat cijfer ook te differentiëren tussen bomen in parken en bomen in de rest van Zeeburg? En in bomen per wijk?
Een onderverdeling in de groeiplaats van de bomen en het aantal bomen per wijk is als bijlage toegevoegd.

Hoeveel bomen zijn er dit jaar (2007) gekapt in Zeeburg door de gemeente?
In 2007 zijn er binnen stadsdeel Zeeburg 225 bomen gekapt door de gemeente en rijkswaterstaat.
126 bomen hiervan zijn gekapt door het OGA/IBA i.v.m de ontwikkeling van het Zeeburgereiland en 55 op de strekdam IJburg i.v.m. de aanleg van de coupure in de strekdam.
Daarnaast zijn door Rijkswaterstaat 5 bomen gekapt op het sluiseiland wegens de iepziekte.
Door het stadsdeel zelf zijn 12 bomen gekapt ten behoeve van herinrichtingsprojecten en 27 om beheertechnische redenen, ofwel wegens dood, ziekte of om gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld als gevolg van stormschade.
Daarnaast zijn in het VTA onderzoek 2007 (boomveiligheidsinspectie) in totaal 39 bomen afgekeurd. Hiervoor zijn in de eerste week van januari kapvergunningen verleend. In 2008 zal de kap plaatsvinden en zal voor al deze bomen een herplant worden gedaan.
Voor de herinrichting in de Javastraat is een vergunning verleend voor de kap van 34 bomen en het verplanten van 37 bomen. Omdat er nog bezwaarprocedures lopen is nog niet te zeggen of deze bomen ook daadwerkelijk gekapt zullen worden of de vergunning mogelijk wordt ingetrokken.

Hoeveel bomen zijn er herplant en opnieuw geplant door de gemeente?
In 2007 zijn er 36 bomen herplant, deze zijn geplant naar aanleiding van de bomen die gekapt zijn in 2006.
In totaal zijn er 6 stuks bomen verplant dit jaar.
Verder zijn er in 2007 in totaal 134 bomen opnieuw aangeplant in Zeeburg.

Hoeveel bomen dienen nog te worden geplant/herplant n.a.v. plannen of kap uit 2007?
In 2008 zullen er 28 bomen worden herplant naar aanleiding van de bomen die gekapt zijn in 2007 (exclusief de 39 n.a.v. VTA-inspectie). Indien de bomen in de Javastraat gekapt gaan worden, zullen ook deze gecompenseerd worden.

Hoeveel bomen zijn er (waarschijnlijk) door particulieren gekapt?
Aan particulieren (inclusief woningcorporaties) zijn 19 kapvergunningen verleend, in totaal voor het kappen van 48 bomen.

Hoeveel bomen zijn n.a.v. deze kap, opnieuw geplant of herplant?
In beginsel wordt in elke vergunning een herplantplicht opgelegd waarbij voor elke gekapte boom tenminste één boom moet worden terug geplant. Aangezien er geen toezicht wordt gehouden op de naleving van deze plicht zijn geen nadere cijfers bekend van het daadwerkelijk geplante aantal. Het Dagelijks Bestuur gaat de herplantingsplicht in het komende jaar evalueren en mogelijk herzien.

Is er een standaardwijze van publicatie voor aanvragen?
Er wordt geprobeerd om de kennisgevingen zo uniform mogelijk op te stellen. Afhankelijk van de - door de aanvrager - geleverde informatie kan de tekst soms wat verschillen, maar een kennisgeving behoort minimaal de volgende gegevens te bevatten: aantal/ soort bo(o)m(en), locatie van de bo(o)m(en) inclusief postcode, de reden van aanvraag en bij een kennisgeving van de vergunning wordt ook de verzenddatum van het besluit vermeld (i.v.m. ingangsdatum van de bezwaartermijn).

Voor de zomer zal de fractie GroenLinks Zeeburg met een notitie/intiatief/motie komen t.a.v. bomenbeleid in Zeeburg. Wilt u daaraan meewerken/denken, neem dan contact met mij op

Geen opmerkingen: