22 mei 2008

Chrysostomos Balkenende: onspecifiek, inconsistent en onrealistisch


De doelen van het kabinet-Balkenende IV zijn niet helder. De politieke prioriteiten zijn soms „weinig specifiek, inconsistent of onhaalbaar". Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een onderzoek naar het kabinetsprogramma ‘Samen werken, samen leven’. Volgens de Rekenkamer is het ook onduidelijk hoe het kabinet zijn doelen wil bereiken en hoeveel ze kosten.

Ik lees in de verantwoordingsbrief van onze grote CDA roerganger dat hij een aantal speerpunten in deze periode gaat bereiken, laten we gelijk de proef op de som nemen

1. een klimaatbestendige inrichting van Nederland en klimaatbestendige duurzame ontwikkeling internationaal;
2. duurzame energie (vermindering uitstoot broeikasgassen, energiebesparing, verhoging aandeel duurzame energie en beschikbaarheid duurzame energie in ontwikkelingslanden);
3. duurzaam geproduceerde biobrandstoffen;
4. grootschalige toepassing van CO2-afvang en -opslag tussen 2015 en 2020 in Rijnmond en Noord-Nederland, als tussenstap naar een duurzame energievoorziening op biobrandstoffen;
5. duurzame productie en consumptie van plantaardige en dierlijke eiwitten;
6. duurzame bouw en stedelijke ontwikkeling.

Femke Halsema en Kees Vendrik schrijven daarover: Het kabinet is uitdrukkelijk gevraagd conclusies te verbinden aan de resultaten over 2007. Dat gebeurt amper of op de verkeerde wijze. Zo stagneert in 2007 de ontwikkeling van duurzame energie; de nieuwe subsidieregeling voor zonnepanelen was na twee weken op. Het bestrijden van de klimaatverandering raakt achterop: GroenLinks is geschokt dat de kans op bereiken van het Kyoto-klimaatdoel is gedaald naar 43% (MNP, Realisatie Milieudoelen 2008). - De uitstoot van broeikasgassen is met 2% gestegen, terwijl deze met 2% had moeten dalen.

Balkenende IV bestaat nu 65 weken.Daarvoor is er 92 dagen onderhandeld over een regeerakkoord.Daarna is er 100 dagen geluisterd & onderhandeld over een beleidsprogramma en 173 dagen geruzied over het ontslagrecht. - Het woord ‘duurzaam’ ligt voor in de mond bij het kabinet. Maar het dreigt een loze reclamekreet te worden.

Politiek is soms polariseren, soms politieke standpunten uitwisselen. Het lijkt er op dat iemand het óf te rooskleuring, óf te zwart/wit opschrijft.....Wat vindt u zelf?

Geen opmerkingen: