2 mrt. 2009

Mijn inspraak op de bomenverordening


Vandaag heb ik mijn zienswijze op de bomenverordening, en aanverwante documenten aan het Dagelijks Bestuur gestuurd. Voor de letterlijke tekst van 9 pagina's, kijk hier.

Ik heb geprobeerd mijn bezwaren te berken tot:
· Het onvoldoende betrekken van belanghebbenden;
· Algemene zienswijze op de nota’s;
· Zaken die ontbreken;
· De bomenverordening;
· Criteria waardevolle bomen; en
. Weigeringcriteria

hieronder een 'korte samenvatting' van de belangrijkste punten:

Het onvoldoende betrekken van belanghebbenden
Ondanks dat waarschijnlijk aan de wettelijke verplichtingen is voldaan, doet u het onderwerp, en de betrokkenheid van de bewoners geen recht om alleen de minimale variant van inspraak te benutten. De, vaak emotionele, binding die bewoners met het schaarse groen in Zeeburg, rechtvaardigt bijvoorbeeld een informatiebijeenkomst, en meer publiciteit.
Publieke bomen zijn ieders eigendom. Dat betekent dat de gemeente nooit alleen kan beslissen over het lot van deze bomen. De inspraak van burgers moet gegarandeerd zijn (ook in de verordening).

Algemene zienswijze op de nota’s;
. Verminderen regeldruk kan, maar niet ten koste van de kwaliteit leefomgeving
Zeeburg is een stedelijk gebied, waar groen en vooral bomen onder grote druk staan.
Bomen zijn niet alleen essentieel in ecologisch opzicht, maar ook voor de leefbaarheid van de wijken en ze dragen bij aan de beeldkwaliteit van straat of wijk. Een goede bomenverordening beschermt deze waarden en essentiële functies. Het kapverbod beschermt bomen en daarmee de kwaliteit van onze leefomgeving. Juist dit kapverbod is een belangrijk hulpmiddel bij het in stand houden van een goed en gezond bomenbestand. En daar moet u dus niet makkelijk van af zien, zeker niet als u besluit over het verminderen van de regeldruk.

. Het gemis aan regie en preventieve werking
De kapverordening is een instrument voor het stadsdeel om de regie in handen te houden Het kapverbod heeft bovendien een preventieve werking. Partijen bedenken zich een tweede keer en laten de boom staan. Wordt er toch een vergunning of ontheffing aangevraagd, dan kan de gemeente overleggen met de aanvrager en bijvoorbeeld een snoeiadvies geven. Ook kan zij nagaan of er beschermde dieren of planten in de boom zitten. De kapvergunning stelt de gemeente in staat de burger goed voor te lichten.

De kapprocedure zorgt ervoor dat het boombelang wordt meegenomen in een bouwproces. Gelijktijdige beoordeling van de verschillende vergunningen die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het bouwplan zorgt voor een integrale afweging. De gemeente heeft met het kapverbod een instrument in handen om invulling te geven aan het landschaps- of bomenbeleidsplan. Bij het verlenen van een vergunning of ontheffing kan de gemeente bijvoorbeeld een herplantplicht opgelegd worden. Deze compensatie raakt de gemeente kwijt bij bomen die niet onder het kapverbod vallen.

. Het ontbreken van een bomenvisie
Kapregelgeving en bomenbeleid vormen een samenhangend geheel. Deze samenhang komt niet of nauwelijks in uw ter inspraak gelegde documenten voor. De bomenvisie van Zeeburg moet de basis zijn voor het bomenbeleid. De plaatselijke kapregels geven invulling aan die visie. Daarom dient u voorafgaand aan een eventuele aanpassing van de regelgeving te onderzoeken of de bomenvisie afdoende is vastgelegd in beleidsplannen, voldoet aan de eisen van deze tijd en is verankerd in uw beleid. Pas als Zeeburg hieraan voldoet, kan op basis van de (herziene) bomenvisie beoordeeld worden of het wenselijk is de kapregelgeving aan te passen (ziet u ook mijn opmerkingen bij het ‘verbod op vellen’).

Iedereen is gebaat bij een snelle en klantgerichte afhandeling van kapaanvragen, zonder overbodige regelgeving. Het gaat echter wel om de juiste balans tussen enerzijds minder regels en anderzijds een effectieve bescherming.

Ontbrekende zaken:
Bomen effect analyse (Bea)
Een bomen effect analyse (Bea) is een standaard beoordeling van de gevolgen van voorgenomen bouw of aanleg voor houtopstand, op basis van landelijke richtlijnen van de Bomenstichting.
Waardevolle houtopstanden worden regelmatig (ernstig) beschadigd of vernietigd door bouw en aanleg van huizen, wegen, rioleringen of kabels en leidingen. Vaak gebeurt dit ongewenst en onbedoeld, omdat er te laat is gekeken naar de gevolgen voor de bomen, waardoor ze niet ingepast of (onherstelbaar) beschadigd raken. De bomen effect analyse is de landelijke richtlijn van de Bomenstichting voor een nauwgezette en onafhankelijke beoordeling, voorafgaand aan de voorgenomen bouw of aanleg.
In de bomen effect analyse wordt aandacht besteed aan de bescherming van de bomen tijdens de werkzaamheden. Deze beschermende maatregelen moeten worden doorgevoerd in de bestekken of werkomschrijvingen zodat een aannemer hierop zijn prijs kan bepalen en kan worden aangesproken

Financiële regelingen
Weinig tot niks wordt gezegd over de financiële kosten die gemoeid zijn met het in stand houden van waardevolle houtopstand. Dat is noodzakelijk voor het behoud en beheer. Het maakt daarbij niet uit of deze houtopstand in de private of publieke ruimte staat. Daarnaast is de financiële herplantplicht niet omschreven, als herplant ter plaatse niet mogelijk is.

Bescherming publieke houtopstand

Hoewel wel wordt gesproken over schadebepaling (artikel 11) staat er geen artikel ter bescherming van de publieke houtopstand opgenomen. Terwijl dit wel een dagelijkse praktijk is (bijvoorbeeld fietsen aan een boom kunnen grote schade berokkenen).

De bomenverordening
Verbod tot vellen
Ondanks de model bomenverordening van de bomenstichting is gevolgd, maakt men hier wellicht een schrijffout met desastreuze gevolgen. De modelbomenverordening van de bomenstichting maakt bomen kapvergunning vrij die in privaat eigendom zijn met een doorsnede van minder dan 20 cm en alle bomen (uitgezonderd aangewezen monumentale/waardevolle bomen) op private percelen met een totaaloppervlakte van minder dan 120 m2. Met totaal oppervlakte is hier bedoeld het totale grondoppervlak inclusief bebouwing.

Zo zijn kleine tuinen uitgezonderd van het kapverbod en wordt de aanwezige houtopstand aan de eigen verantwoordelijkheid van de private eigenaar overgelaten. Bij een perceel van maximaal 120 m2 is het tuinoppervlak relatief klein en over het algemeen staan hier houtopstanden waarvoor een kapverbod overbodig is. Grotere tuinen kunnen meer of forsere houtopstanden bergen en deze kunnen een substantiële bijdrage leveren aan het groene karakter van de wijk of het gebied. Deze private houtopstanden worden daardoor van algemeen belang geacht en vallen wel onder het kapverbod. Door een tuinoppervlak te nemen, in plaats van perceeloppervlak gaat men totaal aan de doelstellingen voorbij van zowel de Zeeburgse kapverordening, als de model kapverordening.

Bovendien is een voorwaarde (ook van de bomenstichting) dat men pas overgaat tot inperking van het kapverbod voor private bomen, als eerst in het veld wordt getoetst, alvorens het wordt ingevoerd. Er dient gecheckt te worden of het wenselijk is in deze gemeente dat voor die en die boom in het vervolg geen kapvergunning meer nodig is.

Wat is de precieze bestuurlijke of politieke vraag? Wat willen de burgers? Wat zijn de verwachtingen? Wat is de probleemstelling? Minder regels? Minder kapaanvragen? Tijd- en kostenbesparing voor gemeente of voor burgers? Beter in beeld brengen van waardevolle bomen? Betere boombescherming?
Dit vooronderzoek, en belangenafweging, heeft volgens mij niet plaatsgevonden, en dat is een extra reden dit huiswerk eerst te doen voordat men overgaat tot het inperken van het kapverbod.

Wat zijn zwaarwegende belangen
Het document beschrijft onvoldoende wat zwaarwegende belangen zijn, of uitzonderingen. Zodat dit voor belanghebbenden of in de uitvoer moeilijk te bepalen zal zijn. Waardoor bovendien controle en deugdelijke uitvoering bemoeilijkt wordt.
Ervaring leert dat de algemene termen waarin hier genoemde weigeringsgronden gesteld zijn nadere uitwerking behoeven van criteria voor boombelang en verwijderingsbelang.
Ik stel daarom de volgende verduidelijking voor, wat recht doet aan de doelstellingen van het Zeeburgse beleid en verordening:

Geen vergunning om te vellen wordt verleend voor bijzonder beschermwaardige houtopstand die voorkomt op de lijst zoals bedoeld in artikel 5, tenzij er sprake is van.

  • een zwaarwegend maatschappelijk belang dat opweegt tegen duurzaam behoud van debijzonder beschermwaardige houtopstand
  • alternatieven uitputtend zijn onderzocht.
  • naar boomdeskundige maatstaven instandhouding niet langer verantwoord is ter voorkoming van letsel of schade.’
Waardevolle bomen
Ik stel voor een aantal zaken toe te voegen:
· Opnemen waardevolle bomen in bestemmingsplan;
· Ook waardevolle bomen in privébezit meenemen;
· Het instellen van een adviescommissie.

Ik stel voor dat Zeeburg een adviescommissie instelt, dat adviseert over de plaatsing van houtopstanden op de lijst van ‘waardevolle bomen’. De ouderdom en de conditie in combinatie met duidelijk beschreven criteria bepalen of een boom op de lijst met waardevolle bomen komt te staan.

De adviescommissie adviseert het Dagelijks Bestuur over:
a. de plaatsing van houtopstanden op de lijst van waardevolle bomen;
b. de beoordeling van een aanvraag om een vergunning voor het vellen van op de lijst van waardevolle bomen/houtopstanden geplaatste houtopstanden;

Geen opmerkingen: