25 jun. 2008

Verdrag van Lissabon: zoek de verschillen tussen SP en GroenLinks

De SP senaatfractie vertelt vol trots dat ze niet minder dan 105 schriftelijke vragen hebbben aan premier Balkenende over het verdrag van Lissabon. Hoewel ze klagen over de geringe tijd die ze krijgen om de nieuwe rijkswet te beoordelen, is het dus wel gelukt om een aantal a4tjes vol te schrijven. Het zijn dan ook vragen zoals: “Wie in de regering heeft alle protocollen en verklaringen gelezen, doorgrond en beoordeeld? En is die persoon bereid om aan een kort quiz mee te werken?

De SP-fractie heeft al aangekondigd dat als ze de antwoorden onvoldoende of onbevredigend vindt, er vervolgvragen zullen komen….Kathalijne Buitenweg, GroenLinks politica/diva in het Europees Parlement heeft vandaag gemeld dat ze na de verkiezingen voor Europa in 2009 stopt. Heel erg spijtig, zij is een duidelijk boegbeeld van Groen Europa en voor de 'GroenLinks Europa sound'


Zij was tevens lid van de Conventie die de tekst van een handvest schreef. Dat handvest werd in 2000 plechtig afgekondigd, maar was daarmee nog niet bindend. Daarvoor was het wachten op de Europese Grondwet, waar het handvest in licht gewijzigde vorm deel van uitmaakte. (lees ook haar manifest, geschreven samen met Jongerius.)De verankering van grondrechten was een belangrijke reden waarom ik vóór de Europese Grondwet campagne heb gevoerd”, verklaarde ze eerder. -'In mijn dagelijkse werk in de justitiecommissie van het Europees Parlement merk ik hoe snel de rechten van burgers en vreemdelingen in de knel komen wanneer ministers daadkracht willen uitstralen.'In een eerder artikel somts ze de voordelen op:
  • Met het verdrag kan de democratische controle wordt versterkt.:
  • Nationale parlementen krijgen meer mogelijkheden om te ageren tegen Europese wetsvoorstellen die zij overbodig vinden. A
  • an het artikel over duurzame energie en energiezekerheid is nu toegevoegd dat de lidstaten in een geest van solidariteit moeten handelen.
  • De bestrijding van klimaatverandering is expliciet toegevoegd aan de milieutaken van de EU. Tegenover meer milieu staat minder markt. De vrije en onvervalste mededinging. Op aandringen van de Nederlandse regering is aan het Hervormingsverdrag een protocol gehecht dat de ruime nationale bevoegdheid voor allerlei nutsvoorzieningen benadrukt.

Geen opmerkingen: