19 nov. 2008

Ontwerp projectbesluit landmaken IJburg 2e fase en milieueffectrapportage (MER) IJburg 2e fase/oostelijke ontsluitingsweg IJburg

  • Ontwerp projectbesluit landmaken IJburg 2e fase en milieueffectrapportage (MER) IJburg 2e fase/oostelijke ontsluitingsweg IJburg – G16/0026-2008

Burgemeester en Wethouders van Amsterdam (B&W) maken ingevolge het bepaalde in de Wet op de ruimtelijke ordening, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer (Wm), het volgende bekend:


De Directeur Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) heeft namens B&W het ontwerp projectbesluit vastgesteld om mogelijk te maken dat 45 hectare zandplaat en 3,5 hectare tijdelijk slibbezinkingsveld IJburg tweede fase worden aangelegd.


De gemeenteraad van Amsterdam heeft bij besluit d.d. 1 oktober 2008 het Milieueffectrapport (MER) IJburg 2e fase, Oostelijke Ontsluitingsweg IJburg 2e en 3e fase, Passende beoordeling IJburg 2e fase en Aanleg eerste 45 ha IJburg 2e fase aanvaard. Op het eiland wordt onder meer een m.e.r-plichtig aantal woningen (meer dan 4.000) gerealiseerd. Daarnaast maakt de oostelijke ontsluitingsweg IJburg onderdeel uit van het MER. Ook is voor IJbrug 2e fase een passende beoordeing uitgevoerd, aangezien het plangebied in de nabijheid komt te liggen van de Speciale Beschermingszone IJmeer.


Het projectbesluit voor het aanleggen van de eerste 45 ha land kan worden aangemerkt als het eerste ruimtelijke besluit dat de voornoemde m.e.r.-plichtige activiteit mogelijk maakt. Daarom wordt het MER tegelijkertijd met dit besluit ter visie gelegd.
Zienswijzen kunnen worden ingediend tegen het ontwerp projectbesluit, tegen het MER of tegen allebei.

Eventuele zienswijzen ten aanzien van het projectbesluit kunnen betrekking hebben op alle aspecten van dit besluit.

Eventuele zienswijzen ten aanzien van het MER kunnen overeenkomstig artikel 7.20, vierde lid, Wm alleen betrekking hebben op het niet voldoen aan de regels van artikel 7.10 Wm of op inhoudelijke onjuistheden van het MER.

De naar voren gebrachte zienswijzen ten aanzien van het MER zullen worden doorgestuurd naar de Commissie MER, die de zienswijzen overeenkomstig artikel 7.26 Wm betrekt in haar advies.
Met ingang van donderdag 20 november 2008 lig­gen gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met vrijdag 2 januari 2009, het ontwerp van het projectbesluit, het MER en de daarbij behorende stukken ter inzage op de volgende adressen in Amsterdam:
Informatiecentrum De Zuiderkerk voor ruimte, bouwen, wonen, Zuiderkerkhof 72, tel. 020 552 7987;
het publiekscentrum van stadsdeel Zeeburg, Cruquiusweg 5, tel. 020 608 0711;
de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Weesperplein 4, kamer 322, tel. 020- 5513 888.
Gedurende deze termijn kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerpbesluit en/ of over het MER naar voren brengen aan B&W.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingebracht bij B&W, per adres de directeur van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam, Amsterdam.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met Projectbureau IJburg tel. 020 5529655 voor de hoorzitting op dinsdag 16 december 2008 van 16.00 tot 18.00 uur.
Deze kennisgeving, het concept projectbesluit en het MER zijn digitaal beschikbaar op www.dmb.amsterdam.nl.

Geen opmerkingen: