11 mrt. 2020

Verkamering


Verkamering

 

Bijna alle partijen in de raad maken zich zorgen over verkamering, waarbij eengezinswoningen worden opgekocht door investeerders om vervolgens ingedeeld te worden in kleine hokjes en voor veel geld worden verhuurd aan spoedzoekers of expats. Dat kan geen verrijking voor Zaanstad betekenen.


Bij woningsplitsing wordt een woning gesplitst in nieuwe woningen met een eigen voordeur. Verkamering is het verdelen van een woning in ‘kamers’ met een gezamenlijke voordeur en meestal ook gemeenschappelijke voorzieningen. Deze kamers worden vooral gebruikt door studenten, arbeidsmigranten, bewoners met een zorgvraag of mensen met een kleine portemonnee.


Verkamering en splitsing zijn zowel een kans als een bedreiging. Er is woningnood en mensen zoeken oplossingen. Bijvoorbeeld voor jongeren die samen met vrienden op zich zelf willen gaan wonen, of kangoeroewoningen waar ouders en kinderen bij elkaar in een woning komen te wonen. Of waar grote panden ideaal zijn om appartementen in te bouwen. Het belangrijkste doel van de gemeente zou moeten zijn dat er in Zaanstad voldoende kleine woningen worden gebouwd.


Ik vind dat splitsen of verkamering alleen zou moeten mogen als het een verbetering voor de woningvoorraad betekent. Insprekers in de raad van 10 maart gaven aan dat ze geschrokken zijn dat een normale eengezinswoning in een doodnormale straat gesplitst wordt in 9 kamers. En zijn bang dat de leefbaarheid in de buurt omlaag gaat. Terechte zorgen.

Het gaat hier duidelijk over verkamering die negatieve gevolgen heeft voor de leefbaarheid in een buurt of de kwaliteit van de woningen. We zien dat dit door heel het land gebeurd in de grotere steden. Die daar ook oplossingen voor zoeken, maar ook mee worstelen. Men gaat werken met facetbestemmingsplannen zoals  in Arnhem, of te werken met leefbaarheidstoets zoals in Utrecht. Soms gaat men zelfs zo ver dat men een stop zet op te verlenen vergunningen in bepaalde wijken zoals in den Haag.


Het stellen van kwaliteitseisen bij splitsen, woningvormen en omzetten kan ingezet worden om een betere en veiligere woningvoorraad te bereiken. Door bijvoorbeeld het stellen van geluidseisen en het beschikbare woonoppervlak afhankelijk van het aantal kamers, zoals in Amsterdam. Dat betekent dat er vaak aanpassingen door de eigenaar nodig zijn hiervoor medewerking van betrokkenen nodig is. Ook zouden we bepaalde delen van de (middeldure) voorraad kunnen aan merken als schaarse voorraad. Ideëen die we met elkaar moeten onderzoeken, als we ze al niet toepassen.

Daarnaast kan men in het kader van ‘goed verhuurderschap’ onderzoeken (zoals in Eindhoven en Rotterdam) of er excessen op de verhuurmarkt zijn,  en bij handhaving  prioriteit te geven aan toezicht op  kamerverhuurbedrijven of ze de bestaande regels, zoals brandveiligheid, voldoende naleven. Ik vind wel dat deze maatregelen getoetst moeten worden op juridisch houdbaarheid en degelijkheid, gedragen door de bewoners en vooral uitvoerbaar voor de gemeente zijn. Zoals veel partijen dat ook blijven benadrukken, er moeten in de Zaanstad nu eenmaal meer woningen komen.


De gemeente moet klachten, zorgen en overlastmeldingen van haar inwoners altijd serieus nemen. Volgens GroenLinks is het belangrijk dat de gemeente daarom grip houdt op wat er in een buurt gebeurd. Grondslagen hiervoor zijn er legio in wet- en regelgeving. En zijn we daarom benieuwd naar de voorstellen die het college deze maand heeftaangekondigd.

14 dec. 2018

Spoedzoekers

Gisteren stond mijn Zaans Beraad in het teken van Wonen. En in dat van een nieuw beleidswoord – spoedzoekers….

Spoedzoekers zijn mensen die ‘snel en tijdelijk’ belangrijker vinden dan  ‘wachten op kwaliteit’ als ze zoeken naar een woning . Liever snel ‘een woning’, dan wachten op dé woning

Iedereen kent de verhalen van mensen die gescheiden zijn enp de banken van vrienden leven, of gezinnen die op vakantieparken leven.

En  het College wilde weten wat wij ervan vinden om iets bijzonders voor deze groep op te tuigen.

Veel partijen vinden net als GroenLinks Zaanstad dat er eigenlijk meer gebouwd moet worden, want anders is een nieuwe regeling wassen neus; je creëert gewoon nieuwe wachtlijst problematiek, maar dan onder een andere noemer.

Kortom, de koek moet groter als we willen dat mensen eerlijk kunnen delen – zoals de directeur van  Parteon dat in een gemeentelijke persbericht noemt: ‘Alleen het toevoegen van sociale nieuwbouw helpt uiteindelijk echt om de lange wachtlijst terug te dringen.’

En dat zag je terug in de discussie – bijna alle aspecten van het Woonbeleid kwam voorbij.
Ook de aankondiging door de PVV van een onzalig VVD plan om een groep geen voorrang meer te geven, namelijk nieuwe Zaankanters (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) die in een asielzoekerscentrum zitten te verpieteren en te wachten op en woning.

Terug naar het onderwerp.Ik vertelde de collega’s  dat we positief stonden tegenover het idee dat mensen met hoge woningnood meer voorrang kunnen geven voor tijdelijke woningen of woningen van mindere kwaliteit- om aan de hoogste nood te voldoen. En te zoeken naar creatieve oplossingen zoals nieuwe woonvormen, transformatie van kantoor gebouwen

En dat we zorgvuldig moeten kijken naar de term spoedzoekers. Wie kan inschatten voor wie de nood het hoogst is, bijvoorbeeld als mensen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, dreigende dakloosheid, of waar anders ingewikkelde toestanden ontstaan voor kinderen. Een digitaal systeem, of een persoon die maatwerk kan leveren?

Een raadsmeerderheid vindt  net als GroenLinks Zaanstad dat een nieuw systeem ook recht moet doen aan mensen die lang op de lijst staan en actief zoeken – dat zou dan moeten leiden tot een matching systeem gebaseerd op weging van verschillende criteria

Kortom –  een  model dat ruimte biedt voor mensen die in een maatschappelijke knel zitten en die bereid zijn een onzelfstandige of woning van mindere kwaliteit te accepteren,  op basis van objectieve maatstaven en inschrijfduur.

Het blijft dus een uitstekend idee om meer (duurzame) betaalbare woningen te bouwen…

30 nov. 2018

Lerarentekort

Gisteren spraken we op initiatief van de PvdA over het lerarentekort. Een onderwerp wat me nauw aan het hart ligt, niet alleen omdat ik er als ouder mee te maken heb. Maar ik ook uit een lerarenfamilie kom, en ik weet hoe mooi het vak is. Vandaar hier mijn bijdrage aan het Zaanse beraad.

Alle Zaanse kinderen hebben recht op goed onderwijs. En sterker nog- op die plekken waar problemen zich stapelen,  zoals taalachterstanden en armoede, mag het lerarentekort nooit een sta in de weg zijn voor uitstekend onderwijs:

En dat betekent, 
- meer leraren
- meer leraren behouden
- meer actie, juist voor die plekken waar het hardtst nodig is 

Goed onderwijs valt of staat bij een goede leraar die door een professionele school wordt ondersteund om zijn/haar werk te kunnen doen.

Ten eerste meer leraren
De meeste voorstellen richten zich op acties om voldoende nieuwe leraren binnen te krijgen. En gewoonweg een aantrekkelijke stad te zijn om te wonen en werken. GroenLinks vindt dat we dit niet alleen voor elkaar kunnen krijgen – de schoolbesturen hebben hier een grote rol in, en we moeten ze aanspreken op hun verantwoordelijkheid

en de gemeente moet samenwerken met de regiogemeenten , lees Amsterdam. 
In Amsterdam zit immers bijvoorbeeld de opleidingen, en meer geld en kennis, en te springen om goede leraren.  Veel Zaanse leraren werken in Amsterdam, en andersom. We moeten onze krachten bundelen – en vergaande afspraken maken met de regio en de besturen

En de besturen hebben invloed op werkgeverschap en begeleiding. Als de besturen hun werk niet doen, zijn we ook geen aantrekkelijke stad om in te werken. Ik weet zeker dat naast een lerarentekort, we kampen met een directeurentekort. En een goede schoolleiding is cruciaal voor het slagen van alle plannen.

Acties die we graag zouden zien en slim kunnen jatten van anderen 

hoogopgeleide statushouders worden ondersteund om in te kunnen stromen in het het onderwijs;
Aansluiten bij initiatieven van Amsterdam om meer mensen te interesseren in het vak
  • leerlingen die hun keuze nog moeten maken
  • Mensen die willen overstappen
  • meer meesters voor de klas
  • Aan te sluiten bij bestaande campagnes
  • Met de opleidingsinstituten afspraken maken om meer stagiaires in Zaanstad te plaatsen

Ten tweede: leraren behouden
We moeten juist de zittende, ervaren leerkrachten voor ons onderwijs behouden. En startende leraren goed begeleiden. We moeten weten wat mensen drijft om het onderwijs te verlaten, of juist te blijven. Dus niet alleen praten over leraren , maar vooral met leraren.

Natuurlijk heeft het te maken met waardering en salaris. Maar GroenLinks vermoedt ook dat scholen waar leraren te  te maken heeft met goed werkgeverschap – ruimte voor ontwikkeling, en het verminderen van de werkdruk, zij goed in hun vel zitten en voor her vak behouden blijven.

 Ik zou graag: 
o extra ondersteuning bieden bijvoorbeeld bij administratieve taken
o extra handen in de school regelen, zoals concierges en begeleiders
o Ook zou er voor startende leraren meer oog moeten zijn, waarom krijgen zij vaak de lastigste klassen ?

Kortom naast geld of goede ideeën, kunnen we het niet zonder samenwerking met de besturen en leraren 

Tot slot
Meer actie – fijn dat we dit initiëren, fijn dat we erover praten

Zoals u weet borrelt GroenLinks van de ideeën en concreetheid – maar we kunnen het niet zonder het onderwijs zelf en zonder de onderwijzers er bij te betrekken – 
GroenLinks zou graag willen dat er een samenwerking met scholen en  leraren komt – waarbij we kunnen bevragen wat het verschil maakt, en  daar ook vergaande afspraken maken, acties uitvoeren


Dus college, niet alleen er over praten, een formele rol pakken, dit betekent meer actie !

8 jun. 2018

Een nieuw lente een nieuw geluid

Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Zo heet het nieuwe coalitieakkoord van Amsterdam.
Met een mooie verwijzing naar de Zaanstreek. Ondertussen schijnen ze er bijna uit te zijn hier in Zaanstad. Het zorgt er wel voor dat het als beginnend steunfractielid lastig debatteren is, want met wie praat je? En wat kan je gesprekspartner toezeggen?

niet veel
 - we willen meer groen en goede zorg voor bomen, maar wat gaat de nieuwe coalitie doen?
- we willen werken naar en goede balans tussen recreatie, groen in het Twiske dat wordt ondersteund door een toekomstbestendig beheer, maar wat gaat de nieuwe coalitie doen?
- we willen voor onze schoolgaande jeugd veilige fietsroutes van max 30 km per uur - zoals op de westzijde - maar wat gaat de coalitie doen?
- we willen een cultuurcluster, en wachten de uitslag van het referendum af, maar wat gaat de nieuwe coalitie doen?

En zo is er nog veel meer. Gelukkig komt de Sint naar Zaanstad, inclusief nationaal debat over diversiteit en samenleven,
Dan zal het met de coalitie ook wel goed komen, ook al is het misschien niet met een nieuw geluid en ook al is het waarschijnlijk niet in de lente.

29 mrt. 2018

Elke stem telt, nog niet elke stem geteld.

Een nieuwe lente - een nieuw geluid.


Met Gorter luid ik een nieuw hoofdstuk in van deze blog. De verkiezingen voor de gemeenteraad zijn geweest. En GroenLinks Zaanstad is verrijkt met een zetel er bij (2 naar 3).


Met mij op plaats vier van de lijst, betekent dat ik de komende jaren als steunfractielid mij nuttig ga maken voor Zaanstad.


Dat vind ik spannend. Want een nieuwe gemeente, betekent ook leren hoe het allemaal in zijn werk gaat. En wat ga ik bereiken?


De onderhandelingen voor het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders starten na Pasen. Maar de gemeenteraad is nu al druk, want vanwege 1 stem verschil voor een zetel (Partij voor de dieren wil er een meer, Rosa wil de vierde houden), zijn ze nu druk bezig met hertellingen.


Elke stem telt


Ik wil iedereen bedanken die op mijn gestemd heeft. Ook mensen die mij helemaal niet kennen.
Een moeder uit de klas van mijn zoontje kwam naar me toe en vertelde dat een leerling van haar op mij gestemd had, omdat mijn verhaal op de GroenLinks website hem aansprak.


Dat soort momenten, daar krijg je energie van.


Elke stem telt.19 mrt. 2012

Eerste rondje Zaanstreek

We wonen al een paar maanden in Zaandam. Maar door het verhuizen nog geen tijd om deze nieuwe omgeving te verkennen. En het begint te kriebelen. We wonen hier toch niet alleen maar, om elke dag de trein naar Amsterdam te nemen?

Deze zondag is het zonneweer ons gunstig gezind. En de afspraak al een maand van te voren gemaakt. Dat is het lastige als dertiger. Het leven lijkt een grote agenda.

Precies een goed onderwerp om samen op de fiets over te hebben.

Het leven van een dertiger: verantwoordelijkheden, conformisme, geleefd worden, de toekomst. En onderweg zien we prachtige lente taferelen voorbij gaan: langs 't Twiske, Purmerend, Neck, Jisp, Wormer, Wormerveer, Krommenie, Assendelft, Westzaan, Nauerna, en dan terug in Zaandam...

Zoveel moois (tussen af en toe zoveel lelijks)

Heerlijk! Volgende keer meer!

18 mrt. 2012

Een nieuw begin - Zaandamblogt

Ik ben weer begonnen. In een nieuwe stad, met een nieuwe vormgeving.

Kijken wat Zaandam ons brengt....

Er is wel wat verandert sinds de laatste keer dat ik blogte...zeker in blogger

Zal eerst mijn adres moeten wijzigen bij GroenLinks. Maar laat ik deze nieuwe site maar gebruiken om Zaandam te ontdekken.

Zzzzzz